Wat zijn dat precies, een maatregelenpakket en schetsontwerp?

In een maatregelenpakket worden de punten op een route opgenoemd die aangepakt moeten worden. Ook worden (soms meerdere) suggesties gedaan hoe die punten aan te pakken. Stel dat de voorrangssituatie op een bepaald punt van een fietsroute onveilig is. Dan kan in het maatregelenpakket bijvoorbeeld worden genoemd dat er als maatregel een tunnel of rotonde kan worden aangelegd. Andere maatregelen om fietsroutes te verbeteren zijn bijvoorbeeld verkeersregelinstallaties (stoplichten) die eerder en langer op groen gaan voor fietsers, bredere fietspaden of vrijliggende fietspaden.

Het schetsontwerp wordt opgesteld om iedereen een eerste indruk te geven hoe de route er uit kan zien. Het is beslist geen vaststaand ontwerp. Het schetsontwerp wordt getoond als vertrekpunt voor het gesprek over ieder zijn of haar belangen en/of wensen. De ontwerpen van bijvoorbeeld kruispunten of bouwwerken als tunnels of bruggen kunnen nog helemaal wijzigen. Het is zelfs mogelijk dat onderdelen van het schetsontwerp niet worden overgenomen in het volgende (voorlopige) ontwerp. Dat ook wel voorontwerp wordt genoemd.  

In een schetsontwerp worden de voorkeursmaatregelen uit het maatregelenpakket uitgewerkt: wat betekent dat in de praktijk. Bijvoorbeeld: wat is het gevolg van het verbreden van een fietspad? Hoe ziet dit eruit op een kaart? Wat is er mogelijk binnen de beschikbare ruimte? Moet de sloot dan worden drooggelegd of staan er bomen in de weg? Soms worden voor hetzelfde punt meerdere maatregelen vertaald naar een schetsontwerp.
Als de ruimtelijke impact duidelijk is, geeft dat ook meer inzicht in de kosten. Bijvoorbeeld als er grond aangekocht moet worden. Er wordt daarom in deze fase ook een gedetailleerde kostenraming gemaakt.